ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ                                                                                “ЗАТВЕРДЖЕНО”
МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ                                                                                       декан ФПО

Каф. фтизіатрії і пульмонології                                                                                 професор____Нагорна Н.В.

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
занять з лікарями-курсантами зі спеціальності
„загальна практика – сімейна медицина”
на кафедрі фтизіатрії і пульмонології
у 2012-2013 учбовому році

Кількість занять – 5. Годин на групу – 36.

Тема занять i вузлові питання

Всього годин

У тому

числі

Лекції

семінар

Практ.

заняття

1.

Організація виявлення туберкульозу в лікувально-профілактичних закладах загально-лікувальної мережі. Діагностика туберкульозу. Обов’язкові та додаткові методи діагностики туберкульозу. Класифікація туберкульозу.

7

7

2.

Лікування туберкульозу. Стандартні режими хіміотерапії туберкульозу. Класифікація і характеристика протитуберкульозних препаратів.

7

7

3.

Профілактика туберкульозу (соціальна, інфекційний контроль, санітарна, первинна, вторинна).

7

7

4.

Туберкульоз органів дихання. Клініка, діагностика, диференційна діагностика. Особливості перебігу клінічних форм туберкульозу у ВІЛ-інфікованих.

7,5

7,5

5

Туберкульоз у дітей. Туберкульоз інших органів і систем. Клініка, діагностика.

7,5

7,5

ВСЬОГО:

36

22

14

 

Зав. каф. фтизіатрії
і пульмонології ДонНМУ,
к.мед.н., доцент                                                                                                                                          С.М. Лєпшина